Realizując obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GC Energy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Połonińskiej 15, 35-082 Rzeszów, KRS 0000237487, NIP nr 5170135842, numer telefonu: +48 (17) 850 16 63, numer faksu: +48 (17) 850 16 62, adres e-mail: rodo@gcenergy.eu.

2. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 pkt. 1 lit. b tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą bądź do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub/i
  • art. 6 pkt. 1 lit. c tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych – w sytuacji kiedy obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
  • art. 6 pkt. 1 lit. f tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez GC Energy Sp. z o.o. polegają na realizacji celów świadczenia usług.

3. Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Odbiorcą danych mogą być podmioty, które wykażą prawnie uzasadniony interes, wykażą niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia ciążącego na nich obowiązku prawnego oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi informatyczne lub księgowo-doradcze.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Po nawiązaniu współpracy takie przekazanie może być możliwe na warunkach odrębnie zawartej umowy.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, realizacji celów przetwarzania oraz dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń.

6. Posiadają Państwo prawa: dostępu do danych osobowych oraz ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. W zakresie wysyłania informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Każdorazowo posiadają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie, w takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody. Wycofanie takiej zgody nie powoduje, że przetwarzanie, które prowadziliśmy do tej pory przestaje być dopuszczalne/legalne.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach brak podania danych może jednak utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy i prowadzenie współpracy.

10. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

11. Mają Państwo prawo do bycia powiadomionym o naruszeniu ochrony Państwa danych osobowych, o ile wystąpi wysokie ryzyko ich naruszenia.

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wniosków związanych z zasadami przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@gcenergy.eu lub pod numerem telefonu +48 (17) 850 16 63.

  1.  
  2.